Όροι & Προϋποθέσεις

(έκδοση Σεπτεμβρίου 2021)

Διευκρινήσεις.

Πάροχος των υπηρεσιών είναι η VeniKonos, με έδρα την Ερμού 18, 10563 Αθήνα, Ελλάδα και αριθμό μητρώου ΦΠΑ EL044847952, και πιο συγκεκριμένα το τμήμα «Gem Services». Η VeniKonos Gem Services προσφέρει τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω.

Εμπορεύματα : Πολύτιμοι Λίθοι ή/και κοσμήματα.

Πελάτης : Εγγεγραμμένος πελάτης, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά χωρίς να περιορίζεται στη νόμιμη εκπροσώπησή του από άλλο πρόσωπο, που έχει οριστεί για κατάθεση ή παραλαβή Εμπορευμάτων στη VeniKonos. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα εγγράφως την VeniKonos για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία εγγραφής του.

Υπηρεσίες: Τα Εμπορεύματα αναλύονται σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης CIBJO όπως τροποποιούνται κατά καιρούς και όπως εξηγείται στην ιστοσελίδα https://www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books-2/

Η ανάλυση οδηγεί σε ένα από τα ακόλουθα :

i) Εκθέσεις Εκτίμησης πολύτιμων λίθων & κοσμημάτων, όπως αναφέρονται στην                                     ιστοσελίδα https://www.venikonos.com/εκτιμησεις
ii) Αναφορές Πιστοποιητικού Ποιότητας πολύτιμων λίθων & κοσμημάτων, όπως αναφέρεται στην     ιστοσελίδα https://www.venikonos.com/ειδη-πιστοποιητικων
iii) Υπηρεσία Ανάλυσης Πολύτιμων Λίθων & Κοσμημάτων όπως αναφέρεταιστην     
 

Τα Εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν στη VeniKonos μόνο από Πελάτες ή νόμιμο εκπρόσωπό τους, με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Η VeniKonos έχει το δικαίωμα διακριτικής ευχέρειας να αρνηθεί ή να απορρίψει Εμπορεύματα ή/και την παροχή Υπηρεσιών.

Μέρη: Η VeniKonos και ο Πελάτης.

Ο&Π: αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις.

Συμφωνία: η συμφωνία μεταξύ των μερών, για την οποία ισχύουν οι παρόντες Ο&Π, για την παροχή των Υπηρεσιών. Παρά οποιαδήποτε άλλη γραπτή συμφωνία, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε Συμφωνία μεταξύ των Μερών και για όλες τις Υπηρεσίες, οποιαδήποτε ή με οποιονδήποτε τρόπο, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενους Ο&Π. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και εγκρίνει αυτούς τους Ο&Π. Η VeniKonos διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Ο&Π ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Ο&Π και οποιασδήποτε άλλης γραπτής συμφωνίας, θα υπερισχύσει η μεταγενέστερη.

Προϋποθέσεις.

• Η VeniKonos έχει το δικαίωμα (i) να αρνηθεί να παράσχει τις Υπηρεσίες, (ii) να αρνηθεί να παραδώσει πιστοποιητικό ή έκθεση στον Πελάτη, αν δεν πληρώσει ο Πελάτης για Υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

• Μόλις τα Εμπορεύματα μεταβιβαστούν στη VeniKonos, παραδίδεται στον Πελάτη απόδειξη παραλαβής. Το έγγραφο αυτό, περιέχει λεπτομερή περιγραφή των προς εξέταση Εμπορευμάτων, τον σκοπό της αξιολόγησης, σε ποιον θα απευθύνεται η αξιολόγηση, την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών, τους περιορισμούς της VeniKonos και την καταγραφή της αμοιβής. Η απόδειξη παραλαβής και είναι αδιαμφισβήτητη από την στιγμή που υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

• Η απόδειξη παραλαβής πρέπει να κρατείται από τον Πελάτη και θα επιστρέφεται στην IGI κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

• Όταν τα εμπορεύματα μεταφερθούν στην VeniKonos από εταιρεία ταχυμεταφορών ή μεταφορών, η VeniKonos θα υπογράψει για την παραλαβή του πακέτου, χωρίς να δώσει καμία εγγύηση για το περιεχόμενο του πακέτου. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν η VeniKonos να επαληθεύσει το περιεχόμενο ενός δέματος που αποστέλλεται από εταιρεία ταχυμεταφορών ή μεταφορών.

• Η VeniKonos έχει το δικαίωμα να δέχεται ή να αρνείται άλλα πιστοποιητικά, εκθέσεις ή χαρακτηριστικά που παρέχονται από τον Πελάτη, χωρίς καμία υποχρέωση επαλήθευσης του περιεχομένου τους.

• Εκτός εάν ζητηθεί ρητά με γραπτό τρόπο από τον Πελάτη, η ανάλυση από την VeniKonos περιορίζεται σε μη καταστροφικές μεθόδους. Οι ισχύουσες τιμές για τις Υπηρεσίες είναι αυτές που αναφέρονται στον τελευταίο Τυποποιημένο Τιμοκατάλογο της VeniKonos, χωρίς ΦΠΑ. Όλες οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Εκτέλεση των Υπηρεσιών.

• Τόπος εκτέλεσης των Υπηρεσιών. Η VeniKonos έχει την επιλογή να εκτελεί τις Υπηρεσίες στην καταχωρημένη διεύθυνση της VeniKonos ή σε εργαστήριο εξέτασης συνδεδεμένης εταιρείας, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη.

• Ο χρόνος για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, όπως υποδεικνύεται από την VeniKonos στον Πελάτη είναι ανά πάσα στιγμή κατά προσέγγιση και ενδεικτικός και οι Υπηρεσίες παρέχονται με τις καλύτερες προθέσεις αλλά χωρίς καμία υποχρέωση αποτελέσματος.

Όροι πληρωμής.

Οι αμοιβές της VeniKonos πρέπει να καταβάλλονται κατά την παράδοση του τιμολογίου, εκτός εάν τα Μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς. Στην τελευταία περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Καθυστερημένη πληρωμή. Η καθυστερημένη πληρωμή (μέρους) του τιμολογίου, καθιστά όλα τα οφειλόμενα ανεξόφλητα ποσά αμέσως. Η VeniKonos έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή/και να ασκήσει ενέχυρο σε όλα τα Αγαθά του Πελάτη που έχει στην κατοχή της μέχρι την πληρωμή όλων των ανεξόφλητων ποσών, ακόμη και όταν τα Αγαθά ενσωματωθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η VeniKonos διατηρεί το δικαίωμα της να ζητήσει υψηλότερη αποζημίωση όταν αυτό αποδεικνύεται και παρά το γεγονός ότι η VeniKonos θα διεκδικήσει τυχόν νομικά έξοδα και έξοδα είσπραξης ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης πληρωμής.

Αποποίηση Ευθύνης.

• Ο Πελάτης επιβεβαιώνει και αποδέχεται ότι η εκτέλεση των Υπηρεσιών από την VeniKonos υπόκειται σε διαδικασίες ποιότητας και στην καλύτερη προσπάθεια χωρίς καμία υποχρέωση αποτελέσματος. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η απόδοση των Υπηρεσιών περιέχει πάντα ένα ορισμένο επίπεδο υποκειμενικότητας, δεδομένης της φύσης των Υπηρεσιών. Για μια διαφορά ενός βαθμού δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως αποδεδειγμένο αποκλίνον ή εσφαλμένο αποτέλεσμα βαθμολόγησης.

• Σε καμία περίπτωση η VeniKonos για την εκτέλεση των Υπηρεσιών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για: (α) έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης ζημίας ή απώλειας κέρδους) που προκύπτει από τα αποτελέσματα/Αναφορές Πιστοποιητικού Ποιότητας. (β) άμεση ή έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης ζημίας ή απώλειας κέρδους) μετά από αποδεδειγμένα αποκλίνοντα ή εσφαλμένα αποτελέσματα βαθμολόγησης/έκθεση που προκύπτει από (i) νέες τεχνικές ή τεχνολογίες που δεν ήταν ακόμη διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών ή (ii) επανειλημμένη ανάλυση για τα ίδια Αγαθά, (γ) κλοπή, απώλεια ή ζημία στα Εμπορεύματα, εκτός εάν ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι η κλοπή αυτή, η απώλεια ή ζημία προκαλείται από υπαιτιότητα ή βαριά αμέλεια της VeniKonos ή των εκπροσώπων της.

• Με εξαίρεση τη ζημία που προκλήθηκε από εκ προθέσεως βλάβη ή βαριά αμέλεια, η ευθύνη της VeniKonos θα περιορίζεται πάντα στο 10πλάσιο της καταβεβλημένης τιμής των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εμπορεύματα ή στα 10.000 ευρώ, όποιο από τα δύο είναι το χαμηλότερο ποσό ανάλογα με την περίπτωση.

Πνευματική ιδιοκτησία.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πιστοποιητικό ή την έκθεση εκτίμησης, όπως το όνομα, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο ή οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία της VeniKonos ή μιας από τις συνδεδεμένες εταιρείες της παραμένουν ανά πάσα στιγμή πνευματική ιδιοκτησία της VeniKonos ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Μέσω της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, καμία πνευματική ιδιοκτησία δεν μεταβιβάζεται στον Πελάτη. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αντιγράψει ή να αναπαράγει το πιστοποιητικό ή την έκθεση εκτίμησης με οποιονδήποτε τρόπο και ως εκ τούτου ο Πελάτης δεν μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό ή την έκθεση εκτίμησης με οποιονδήποτε (εμπορικό ή προωθητικό) τρόπο που θα παραβίαζε τα δικαιώματα της VeniKonos, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της VeniKonos.

Μεταφορές.

Η VeniKonos δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μεταφορά Εμπορευμάτων από και προς την VeniKonos. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος και φέρει τους κινδύνους και το κόστος της μεταφοράς. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης θα φροντίσει για επαρκή ασφάλιση κατά της κλοπής, ληστείας, ζημιάς ή απώλειας των Αγαθών (που προκλήθηκε) κατά τη μεταφορά. Όλες οι υποχρεώσεις, φόροι, ΦΠΑ ή/και επιβαρύνσεις, οποιασδήποτε φύσης, που σχετίζονται με τα Εμπορεύματα ή/και τη μεταφορά από και προς τη VeniKonos, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων φόρων, ΦΠΑ και επιβαρύνσεων που εγκαθίστανται μετά την έναρξη της Συμφωνίας, είναι αποκλειστικά ευθύνη του Πελάτη.

Ασφάλεια.

Εάν και όταν (i) η VeniKonos έχει, ανά πάσα στιγμή, αμφιβολίες σχετικά με τη φερεγγυότητα του Πελάτη που προκαλούνται από πράξεις δικαστικής εκτέλεσης κατά του Πελάτη και (ii) σε περίπτωση μη ή καθυστερημένης πληρωμής ενός ή περισσότερων τιμολογίων ή/και (iii) οποιασδήποτε άλλης σχετικής κατάστασης που προκαλεί αμφιβολίες σχετικά με τη φερεγγυότητα του Πελάτη, Η VeniKonos διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί/αναστείλει τις Υπηρεσίες ή να ζητήσει (περαιτέρω) στοιχεία, ακόμη και όταν οι Υπηρεσίες εκτελούνται ήδη εν όλω ή εν μέρει και χωρίς κανένα δικαίωμα του Πελάτη να διεκδικήσει αποζημίωση. Οποιεσδήποτε Υπηρεσίες εκτελούνται ήδη κατά τη στιγμή του τερματισμού πρέπει να καταβάλλονται από τον Πελάτη σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

Ανωτέρα Βία και κακουχίες.

• Σε περίπτωση που η εκτέλεση των Υπηρεσιών παρεμποδίζεται από οποιαδήποτε κατάσταση ανωτέρας βίας (« Ανωτέρα Βία»), η εν λόγω εκτέλεση αναστέλλεται. Η Ανωτέρα Βία περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποία η εκτέλεση των Υπηρεσιών από τη VeniKonos παρεμποδίζεται, εν όλω ή εν μέρει, από περιστάσεις εκτός του ελέγχου της VeniKonos, ακόμη και όταν η κατάσταση αυτή ήταν προβλέψιμη κατά την έναρξη της Συμφωνίας και περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, τις ακόλουθες περιπτώσεις: έλλειψη αποθέματος, καθυστέρηση ή ακύρωση παραδόσεων από προμηθευτές VeniKonos, παύση των πιστοποιητικών ή των εκθέσεων ή αγαθών λόγω ατυχημάτων, βλάβης μηχανής, απεργίας ή αποκλεισμού, εξέγερσης, πολέμου, επιδημιών, πλημμυρών, υψηλού επιπέδου απουσιών λόγω ασθένειας, διακοπών πληροφοριών, (τηλε)επικοινωνίας, διαδικτύου, αποφάσεων ή παρεμβάσεων οποιασδήποτε κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή ακύρωσης άδειας), ελλείψεων καυσίμων και λαθών ή καθυστερήσεων λόγω τρίτων. Η VeniKonos δεν είναι υποχρεωμένη σε αποδεικτικά στοιχεία για τον απρόβλεπτο ή ανεξέλεγκτο χαρακτήρα των περιστάσεων της κατάστασης ανωτέρας βίας. Τα μέρη, στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν όλα τα εύλογα μέτρα για να περιορίσουν τις συνέπειες της κατάστασης ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που η κατάσταση ανωτέρας βίας υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία με άμεση ισχύ, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής χρημάτων στη VeniKonos.

• Σε περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών των περιστάσεων ή/και των προϋποθέσεων, που δεν οφείλονται σε κανένα μέρος και επηρεάζουν σοβαρά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οποιουδήποτε μέρους, και τα δύο μέρη συμφωνούν να επαναδιαπραγματευήσουν τους όρους της συμφωνίας προκειμένου να εξευρεθείτε φιλικός διακανονισμός και συνέχιση της συμφωνίας. Τα μέρη θα προσπαθήσουν να βρουν συγκρίσιμη ισορροπία μεταξύ των μερών, όπως υπήρχε στην αρχή της συμφωνίας. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με το κατά πόσον οι επιδόσεις επηρεάζονται σοβαρά όπως προαναφέρθηκε, τα μέρη θα διορίσουν κοινό εμπειρογνώμονα ο οποίος (είτε συνοδεύεται από τρίτο μέρος είτε όχι), θα επαληθεύσει εάν έχουν επέλθει τέτοιες προϋποθέσεις ή αλλαγές. Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εντός ενός μηνός από την αίτηση ενός μέρους για τον διακανονισμό αυτό με συστημένη επιστολή, ή γραπτή ειδοποίηση, το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να κινήσει νομικές διαδικασίες.

Εγγύηση.

Η VeniKonos δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε Υπηρεσιών επί των Εμπορευμάτων και κανένα πιστοποιητικό, αναφορά ή άλλο είδος εγγράφου ή επικοινωνίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μορφή εγγύησης, αποτίμησης ή εκτίμησης. Επιπλέον, η VeniKonos δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα να εξακριβωθεί αν οι τοποθετημένοι στο μέταλλο πολύτιμοι λίθοι έχουν υποβληθεί (μόνιμα) σε επεξεργασία ή όχι, ούτε να εξακριβωθεί αν οι τοποθετημένοι στο μέταλλο πολύτιμοι λίθοι είναι φυσικοί ή όχι.

Προθεσμία παραγραφής.

Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τις Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε ζημιά στα Εμπορεύματα πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στη VeniKonos εντός 8 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που η ζημία αυτή ήταν γνωστή, ή θα έπρεπε ευλόγως να είναι γνωστή, στον Πελάτη. Κάθε αξίωση σχετικά με ζημία των Αγαθών προς τη VeniKonos υπόκειται σε προθεσμία παραγραφής 1 έτους από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών που οδηγούν στην αξίωση ζημίας όταν είναι γνωστή ή θα έπρεπε να είναι γνωστή στον Πελάτη.

Περισυλλογή των Εμπορευμάτων.

Όταν τα Εμπορεύματα δεν έχουν εισπραχθεί εντός δύο ετών από το συμφωνημένο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, η VeniKonos θα γίνει ο νόμιμος ιδιοκτήτης των Εμπορευμάτων και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να πωλήσει τα Εμπορεύματα και να χρησιμοποιήσει το παραληφθέν τίμημα για την πληρωμή όλων των ανεξόφλητων τιμολογίων, παρά την υποχρέωση του Πελάτη να πληρώσει για τις Υπηρεσίες.

Νόμος και δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε Συμφωνία στην οποία ισχύουν οι παρόντες Ο&Π, συμπεριλαμβανομένης όλης της άλλης συμφωνίας που προκύπτει από αυτήν, θα υπόκειται αποκλειστικά στο Ελληνικό δίκαιο. Οι νομικές διαδικασίες υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

ΕΣΠΑ 2014-2020